Uzmanlık Alanları / Hukuki Çeviriler
İnsan ilişkilerinin çok farklı ve karmaşık bir hal aldığı günümüzde artık adaleti sağlamak açısından her alanda belli yasa ve kurallara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Küreselleşen dünyada farklı kültürlere ve dillere sahip birçok insan ve devlet çok çeşitli alanlarda anlaşmalar yapıp iş birliği içerisinde faaliyetler yürütmektedir. 

Hukuk kuralları her toplumun kültürel ve tarihsel özellikleriyle ilişki içerisindedir. 

Bu nedenle hukuk sistemleri ve hukuk kuralları ülkeden ülkeye veya toplumdan topluma farklılıklar gösterebilmekte, kendine has bazı kavram ve niteliklere sahip olabilmektedir. Objektif olmak zorunda olan hukuk kurallarının ve hukuki dilin çeviri yoluyla diğer bir dile aktarılması bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. 

Ciddi bir iş olan ve çevirmene de beraberinde bir takım yasal yükümlülükler getiren hukuk çevirisi bir tür teknik çeviri veya uzmanlık çevirisidir. 

Bu yüzden hukuk çevirisi bu konuda özel bir çalışmayı ve hukuki alanda en azından temel seviyede bilgiye sahip olmayı gerekli kılmaktadır.